VEDTÆGTER

for No Limit Gocart Club Denmark

 

Bestyrelse pr. 1. november 1999

Formand: Michael Horne Nielsen, Haraldsgade 2 1. tv,
5000 Odense C.
Næstformand: Carsten Hansen, Birkum Kohavevej 97,
5220 Odense SØ.
Kasserer: Hardy Pedersen, Enggårdsvej 57,
5792 Årslev.

 

§1 Navn.

Foreningens navn er "No Limit Gocart Club Denmark"

 

§2 Formål.

Foreningens formål er, at tilrettelægge og gennemføre gokart grand prix’er for foreningens medlemmer. Grand prix'erne skal så vidt muligt opfylde følgende retningslinier:

§2a) Alle medlemmer skal tilbydes deltagelse i alle grand prix’er.

§2b) Grand prix’erne skal arrangeres med fokus på høj sportslig og konkurrencemæssig kvalitet.

§2c) Der tilstræbes ved hvert enkelt grand prix ensartede vilkår og udgangspunkt for hver enkelt kører.

§2d) Grand prix formen tilpasses de fysiske rammer på aktuel motorbane.

 

§3 Medlemmer.

Foreningen består til enhver tid af 10 medlemmer. Medlem indleverer kørernavn samt vellignende foto til formanden, som udsteder gyldig kørerlicens.

 

§4 Bestyrelse.

Foreningens bestyrelse består af

1 formand,

1 næstformand,

1 kasserer,

som vælges for en periode af et år. Nyvalg til foreningens bestyrelse foregår ved skriftlig afstemning i perioden 1. september - 1. november. Afstemning iværksættes af siddende bestyrelse.

 

§5 Kontingent.

Foreningens årlige kontingent er 150,- kr./medlem. Indbetaling foretages senest 1 måned efter tiltræden af ny bestyrelse til kassereren. Foreningens indtægter skal fortrinsvis dække udgifter til brevpapir, frimærker og andre udgifter i forbindelse med klubbens aktiviteter. Udgifter ikke direkte relateret til klubbens drift skal godkendes ved flertalsbeslutning. Foreningens kasserer fremsender årsregnskab til alle medlemmer senest 1 uge før nyvalg til bestyrelse.

 

§6 Medlemsoptagelse.

Nyt medlem kan kun indtræde i NLGCD i tilfælde af eksisterende medlems udtræden. Det nye medlem skal godkendes af samtlige foreningens eksisterende medlemmer. Idet klubbens medlemmer forventes at besidde en del livserfaring kræves endvidere en minimumsalder på 25 år (dokumenteret med pas el. kørekort).

 

§7 Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden. Ved udmeldelse, er det ikke muligt at få refunderet indbetalt kontingent.

 

§8 Reservekørere.

Fraværende medlemmer erstattes ved enkeltarrangementer af reservekørere, som lideledes opfylder modenhedskravet på mindst 25 år. Reservekøres deltagelse koordineres af grand prix-arrangør. Reservekøres point tilhører reservekører personligt. Reservekører med flest point har 1. prioritet ved tildeling af nye pladser som reservekører. Findes ingen interesserede reservekørere reduceres antal deltagere i enkeltarrangement.

 

§9 Grand prix arrangement.

Efter hvert grand prix-arrangement aftales hvilke personer, der arrangerer næste grand prix. Det tilstræbes, at klubbens medlemmer skiftes til at arrangere, og at arrangører af næste grand prix findes ved frivillig interesse eller som følge af gruppepres !!

Arrangørerne udpeger en grand prix-leder, der fungerer som kontaktperson indtil næste grand prix er færdig afviklet.

 

§10 Kørerlicens.

Kørerlicens udstedes, som nævnt i §3, af formanden og er gældende til udløbsdatoen, som er anført på kortet.

Kørerlicens skal medbringes under alle grand prix’er og fremvises på forlangende af grand prix leder.

 

§11 Brugerbetaling.

Som ekstra indtægtskilde til klubkassen opkræves følgende gebyr:

Behandling af klager1

kr.

20,00

Indmeldelsesgebyr for nye medlemmer

kr.

100,00

Startgebyr for medlemmer

kr.

20,00

Startgebyr for reserver

kr.

30,00

Ændring af kørernavn

kr.

50,00

1 Gebyr tilbagebetales såfremt der opnås medhold i klage.

 

§12 Bødesystem.

I håb om at skabe en aktiv og velfungerende klub indføres følgende bødesystem:

For sen reaktion på henv. fra besty./arr.

kr.

30,00

Afbud efter tilmelding1

kr.

50,00

Total manglende afbud

kr.

150,00

Tyvstart 1gang i et grand prix2

kr.

10,00

Tyvstart 2 gange i et grand prix2

kr.

25,00

Tyvstart 3 gange i et grand prix2

kr.

50,00

Diskvalificering 1gang pr. sæson

kr.

25,00

Diskvalificering 2 gange pr. sæson

kr.

50,00

Diskvalificering 3 gange pr. sæson

kr.

100,00

For sent fremmøde til grand prix

kr.

50,00

Fremmøde til grand prix uden kørerlicens

kr.

20,00

Mangelende identificering ved grand prix

kr.

20,00

Fejlplacering ved start eller i gokart

kr.

10,00

Køre for sent i pit

kr.

25,00

Ikke overholdt vægtgrænse3

kr.

100,00

1 Mulighed for dispensation foreligger (i speciale tilfælde)

2 I øvrigt følges den pågældende banes regler

3 Medfører diskvalifikation

I speciale tilfælde kan bestyrelsen endvidere idømme ekstraordinære bøder.

 

§13 Klubånd.

Foreningen skal som nævnt i §2 arrangere gokart grand prix’er. Arrangementerne afvikles i konkurrencemæssig og samtidig kammeratlig atmosfære. Det er således i klubbens ånd, at alle chikanerier og provokationer, oplevet på banen, diskuteres åbent og direkte. Det forventes samtidig, at klubbens medlemmer accepterer nederlag, uheld og hård fight med humor og uden at bære nag.

 

§14 Vedtægtsændringer.

Foreningens vedtægter kan til enhver tid ændres ved almindeligt flertal.

 

§15 Nedlæggelse.

Foreningen kan nedlægges ved almindeligt flertal. I dette tilfælde skal samtidig tages stilling til, hvordan foreningens eventuelle kassebeholdning skal afvikles.